VÝPOČET POLOMĚRŮ, ÚHLU, OBVODU A OBSAHU VÝSEČE MEZIKRUŽÍ ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu výseče mezikruží můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh nebo kruhového oblouku


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr kružnice r1 =
Poloměr kružnice r2 =
Uhel  α = °
obvod výseče o =
Obsah výseče S = 2
r1
r2
α
°
o
S
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa