VÝPOČET POLOMĚRU, ÚHLU, DÉLKY OBLOUKU, VÝŠKY OBLOKU A DÉLKY TĚTIVY KRUHOVÉHO OBLOUKU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu kruhového oblouku můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakoukoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr kružnice r =
Uhel  α = °
Délka obouku l =
Výška obouku h =
Délka tětivy t =
r
α
°
l
h
tpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa