VÝPOČET OBSAHU, OBVODU A PRŮMĚRU KRUHU ZE VZTAHŮ:
Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr kružnice r =
Obsah kruhu S = 2
Obvod kruhu O =
r
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa