VÝPOČET RYCHLOSTI, POČÁTEČNÍ RYCHLOSTI, ČASU A VÝŠKY VRHU SVISLÉHO DOLU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud vo = 0 (nula), jedná se o volný pád

Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rychlost v = /
Počáteční rychlost vo = /
Tíhové zrychlení g = / 2
Čas t =
Výška h =
 v
/
 vo
/
  g
/
2
  t
  hpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa