VÝPOČET RYCHLOSTI, ČASU A VÝŠKY VOLNÉHO PÁDU ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rychlost v = /
Tíhové zrychlení g = / 2
Čas t =
Výška h =
 v
/
 g
/
2
  t
  hpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa