VÝPOČET RYCHLOSTI, ČASU A DRÁHY ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rychlost v = /
Dráha s =
Čas t =
 v
 s
 tpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa