VÝPOČET POVRCHU, OBJEMU, POLOMĚRU KOULE, POLOMĚRŮ PODSTAV A VÝŠKY KULOVÉ VRSTVY A KULOVÉHO PÁSU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu kulové vrstvy nebo pásu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh a nebo kruhové úseče


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr koule r =
Poloměr spodní podstavy r1 =
Poloměr horní podstavy r2 =
Výška kulové úseče h =
Povrch kulové úseče S = 2
Povrch kulového ásu Sp = 2
Objem kulové úseče V = 3
r
r1
r2
h
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa