VÝPOČET OBVODU, OBSAHU, POLOMĚRU, ÚHLU, DÉLKY OBLOUKU, VÝŠKY OBLOKU A DÉLKY TĚTIVY KRUHOVÉ ÚSEČE ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu mezikruží můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakoukoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr kružnice r =
Uhel  α = °
Délka oblouku l =
Výška oblouku h =
Délka tětivy t =
Obvod kruhové úseče o =
Obsah kruhové úseče S = 2
r
α
°
l
h
t
o
S
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa