VÝPOČET POVRCHU, OBJEMU, PRŮMĚRU KOULE A VÝŠKY KULOVÉ ÚSEČE A POVRCHU KULOVÉHO VRCHLÍKU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu koule můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh a nebo kruhové úseče


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr koule r =
Poloměr kulové úseče r1 =
Výška kulové úseče h =
Povrch kulové úseče S = 2
Povrch kulového vrchlíku Sv = 2
Objem kulové úseče V = 3
r
r1
h
S
2
Sv
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa