VÝPOČET DOPADOVÉ RYCHLOSTI, POČÁTEČNÍ RYCHLOSTI, ČASU, DÉLKY A VÝŠKY VRHU VODOROVNÉHO ZE VZTAHŮ:
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Dopadová rychlost v = /
Počáteční rychlost vo = /
Tíhové zrychlení g = / 2
Čas t =
Výška h =
Délka hodu l =
 v
/
 vo
/
  g
/
2
  t
  h
  lpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa