VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, POLOMĚRU A VÝŠKY VÁLCE ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu válce můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr podstavy válce r =
Výška válce h =
Povrch válce S = 2
Povrch pláště válce Sp = 2
Objem válce V = 3
 r
 h
 S
2
 Sp
2
 V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa