VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, POLOMĚRU A VÝŠKY ROTAČNÍ VÁLCOVÉ TRUBICE ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu válce můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Vnější poloměr podstavy r1 =
Vnitřní poloměr podstavy r2 =
Výška trubice h =
Povrch trubice S = 2
Povrch pláště trubice Sp = 2
Objem trubice V = 3
 r1
 r2
 h
 S
2
 Sp
2
 V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa