VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, POLOMĚRU TRUBICE A STŘEDNÍHO POLOMĚRU TORU ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu toru (anuloidu) můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr trubice toru r =
Střední poloměr toru R =
Objem toru V = 3
Povrch toru S = 2
 r
 h
 V
3
 S
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa