VÝPOČET SIL A PLOCH PODLE PASCALOVA ZÁKONU ZE VZTAHU:

TIP: plochu S lze snadno dopočítat např ze vztahu pro Kruh


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Síla na 1. píst F1 =
Plocha 1. pístu S1 =
Síla na 2. píst F2 =
Plocha 2. pístu S2 =
 F1
 S1
 F2
 S2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa