VÝPOČET ODPOROVÉ SÍLY, SOUČINITELE ODPORU, HUSTOTY PROSTŘEDÍ, OBSAHU PROFILOVÉHO ŘEZU A RYCHLOSTI POHYBU ZE VZTAHU:

TIP: plochu S lze snadno dopočítat např ze vztahu pro Kruh


Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Odporová. síla F =
Součinitel odporu C =
Hustota prostředí ρ = /
Rychlost pohybu v = /
Obsah profilu S =
 F
 C
 ρ
 v
 Spozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa