VÝPOČET OBVODOVÉ RYCHLOSTI,ÚHLOVÉ RYCHLOSTI A POLOMĚRU ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Obvodová rychlost v = -1
Úhlová rychlost ω = -1
poloměr r =
 v
-1
 ω
-1
  rpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa