VÝPOČET OBSAHU, OBVODU A PRŮMĚRŮ MEZIKRUŽÍ ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu mezikruží můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr kružnice r1 =
Poloměr kružnice r2 =
Obsah mezikruží S = 2
Obvod mezikruží O =
r1
r2
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa