VÝPOČET POVRCHU, OBJEMU A PRŮMĚRU KOULE ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu koule můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Poloměr koule r =
Povrch koule S = 2
Objem koule V = 3
r
S
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa