VÝPOČET KINETICKÉ ENERGIE, HMOTNOSTI A RYCHLOSTI ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Energie Ek =
Hmotnost m =
Rychlost v = /
 Ek
 m
  vpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa