VÝPOČET HYDROSTATICKÉ SÍLY, VÝŠKY HLADINY, HUSTOTY, PLOCHY A TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ ZE VZTAHU:

TIP: plochu S lze snadno dopočítat např ze vztahu pro Kruh


Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Hydrostat. síla F =
Výška hladiny h =
Hustota ρ = /
Tíhové zrychlení g = / 2
Plocha S =
 F
 h
 ρ
 g
 Spozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa