VÝPOČET RYCHLOSTI PROUDĚNÍ, TLAKU VODNÍHO SLOUPCE, HUSTOTY KAPALINY ZE VZTAHU:

BERNOULLIHO ROVNICE:
TIP: tlak p lze snadno dopočítat ze vztahu pro Hydrostatický tlak


Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Tlak vod. sloupce p1 = /
Tlak vod. sloupce p2 = /
Hustota ρ = /
Rychlost proudění v1 = /
Rychlost proudění v2 = /
 p1
 p2
 ρ
 v1
 v2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa