VÝPOČET POČÁTEČNÍ RYCHLOSTI, ČASU, DÉLKY, VÝŠKY A ÚHLU VRHU VODOROVNÉHO ZE VZTAHŮ:

POZOR: vypočítané hodnoty jsou pouze teoretické, při výpočtu není počítáno s odporem vzduchu


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Počáteční rychlost vo = /
Tíhové zrychlení g = /
Čas t =
Výška h =
Délka vrhu l =
Úhel vrhu α = °
 vo
  g
  t
  h
  l
αpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa