VÝPOČET STŘIŽNÉ SÍLY, MEZE PEVNOSTI, DÉLKY STŘIHU, TLOUŠŤKY MATERIÁLU A KOEFICIENTU OTUPENI ZE VZTAHU:

TIP: vzhleden k otupení střižných nožů se střižná síla zvyšuje o 10% - 30% (koeficient otupení 1.1 - 1.3)


Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Střižná síla Fs =
Mez pevnosti v tahu Rm =
Délka střihu l =
Tloušťka materiálu t =
Koeficient otupení k =
  Fs
 Rm
 l
 t
 kpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa