VÝPOČET ROZDÍL DYNAMICKÉHO A STATICKÉHO TLAKU, HUSTOTY A RYCHLOSTI PROUDĚNÍ ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rozdíl tlaků Δp = /
Hustota ρ = /
Rychl. proudění v = /
 Δp
 ρ
 vpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa