VÝPOČET POTENCIÁLNÍ ENERGIE, HMOTNOSTI A VÝŠKY ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Energie Ep =
Hmotnost m =
Tíhové zrychlení g = /
Výška h =
  Ep
 m
 g
 hpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa