VÝPOČET GRAVITAČNÍ SÍLY, HMOTNOSTI A VZÁLENOSTI ZE VZTAHU:

Newtonův gravitační zákon

κ = 6,67·10-11N·m2·kg-2 - gravitační konstanta
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Gravitační síla Fg =
Hmotnost  m1 =
Hmotnost  m2 =
Vzdálenost  r =
  Fg
 m1
 m2
  rpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa