VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, STRANY, ÚHLOPŘÍČKY KRYCHLE A POLOMĚRU KOULE KRYCHLI VEPSANÉ A OPSANÉ ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu krychle můžete ji dopočítat ze vztahů pro čtverec


Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany krychle a =
Délka úhlopříčky krychle u =
Poloměr opsané kulové plochy krychle R =
Poloměr vepsané kulové plochy krychle r =
Objem krychle V = 3
Povrch krychle S = 2
 a
 u
 R
 r
 V
3
 S
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa