VÝPOČET VÝCHYLKY, AMPLITUDY (VÝKMITU), RYCHOSTI, ZRYCHLENÍ, DOBY KMITU, FREKVENCE A ÚHLOVÉ FREKVENCE ZE VZTAHŮ:


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Výchylka y =
Amplituda ym =
Úhl. frek. ω =
Čas t =
Rychlost v = /
Zrychlení a = /
Perioda T =
Frekvence f =
 y
 ym
 ω
 t
 v
 a
 T
 fpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa