VÝPOČET INTENZITY GRAV. POLE, HMOTNOSTI, POLOMĚRU TĚLESA A VZDÁLENOSTI ZE VZTAHU:

κ = 6,67·10-11N·m2·kg-2 - gravitační konstanta
Mz = 5,98·1024kg - hmotnost země
Rz = 6378 km - poloměr země
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Intenzita grav. pole  K = /
Hmotnost tělesa  M =
Poloměr tělesa  R =
Vzdálenost  h =
  K
 M
  R
  hpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa