VÝPOČET VZTLAKOVÉ SÍLY, OBJEMU, HUSTOTY A TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ ZE VZTAHU:

ARCHIMEDŮV ZÁKON:
těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno sílou rovnající se tíze kapaliny tělesem vytlačené
TIP: objem V lze snadno dopočítat např. ze vztahu pro čtyřboký hranol


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Vztlaková síla Fvz =
Hustota kapaliny ρ = /
Tíhové zrychlení g = / 2
Objem tělesa V =
 Fvz
 ρ
 g
 Vpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa